REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.lapsi.pl


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy www.lapsi.pl jest prowadzony przez firmę:

F.H.LAPSI  Tomasz Przybylski, Dominika Przybylska

NIP:6511431945
 
REGON: 242970580
 

Dane kontaktowe:

F.H.LAPSI  Tomasz Przybylski, Dominika Przybylska

Os.Ks.Władysława 5c/33

44-241 Żory

Tel: 728492571 , 691851132

e-mail: kontakt@lapsi.pl

2.Sklep www.lapsi.plprowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet.

2.ZAMÓWIENIA

Ceny towarów podane na stronie www.lapsi.pl nie zawierają kosztów przesyłki.

Wszystkie  ceny podane w sklepie są cenami brutto. Cena produktu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Artykuły znajdujące się w sklepie są towarami nowymi natomiast ich stan określają zdjęcia i opis produktu.

Klient składając zamówienie wyraża zgodę na udzielenie mi jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu i na jego rachunek z Pocztą Polską, firmą kurierską w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru.

Zamówienia może dokonać klient zarejestrowany lub osoba niezarejestrowana korzystając z opcji  „ szybkie zakupy”. Do zamówionego towaru wraz z przesyłką dołączony jest rachunek będący dowodem zakupu.

Warunkiem podstawowym realizacji zamówienia jest wypełnienie formularza zamówieniowego określającego min. Rodzaj zamówionego towaru, jego ilość oraz adres do wysyłki, dane osoby zamawiającej oraz adres do wysyłki. Informacja powinna zawierać w sposób czytelny kto zamawia towar, kto jest jego odbiorcą ,kto jest płatnikiem, sposób płatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów jednak zamówienia złożone przed wejściem modyfikacji cen będą realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w momencie ich składania.

Istnieje możliwość wysyłki zamówienia poza granice Polski ,jednak takie zamówienie powinno wcześniej być skonsultowane ze Sprzedającym w celu ustalenia kosztów i czasu wysyłki.

Waluta w jakiej dokonywana będzie transakcja kupno-sprzedaż   to Złoty  ( PLN )

3.PŁATNOŚCI

Płatności za zakupy w sklepie www.lapsi.pl należy dokonać na konto:

Na konto ING Bank Śląski S.A. 49105014031000009078222552

Płatności za zakupy w sklepie w formie przedpłaty na konto można dokonać przelewem tradycyjnym lub korzystając z metody PayU.

4.DOSTAWA

Towar wysyłany jest przez Sprzedającego w ciągu 24h od zaksięgowania wpłaty na wyżej wskazanym koncie.Dostawa następuje w terminie od 1-3 dni roboczych.

Przesyłka realizowana  jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym priorytetowym  lub paczką pocztową).

Koszt dostawy ponosi kupujący. Koszt wysyłki naliczany jest zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej i uzależniony jest od wagi przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.

5.ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dn.2 marca 2002 r. O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. 2000 r. Nr.22 poz.271 ) kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać pisemne oświadczenie o chęci zwrotu towaru na adres e-mail: kontakt.lapsi.pl. Czas na odesłanie towaru -14 dni kalendarzowych licząc od momentu pisemnego powiadomienia sprzedającego o zwrocie towaru. Sprzedający ma termin 14 dni kalendarzowych  od momentu odbioru towaru zwrócić koszty zamówionego towaru oraz koszt dostawy do klienta. Kupujący zwraca towar na własny koszt.

Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez osobę kupującego.

Zwracany towar musi pozostać w stanie niezmienionym i kompletnym z wszystkimi elementami zestawu.

6.REKLAMACJE

Artykuły, które są oferowane w sprzedaży za pośrednictwem  sklepu internetowego www.lapsi.pl są produktami fabrycznie nowymi.

Powód reklamacji Sprzedającyzobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Zastrzegamy sobie prawo nie przyjmowania przesyłek ,które zostaną wysłane za pobraniem oraz na koszt sklepu.

W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego regulujące zasady sprzedaży i nabywania towarów.

Dodatkowa Informacja od sprzedającego:

F.H.LAPSI

NIP:6511431945
REGON: 242970580Adres przedsiębiorstwa:

Os.Ks.Władysława 5c/33
44-241 Żory

Tel: 728492571 , 691851132

Opis procedury reklamacyjnej:
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy  podanym adresem e-mail: lapsi@vp.pl, lub w formie pisemnej na wyżej podany adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:  lapsi@vp.pl   Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres:

F.H.LAPSI Tomasz Przybylski, Dominika Przybylska 
Os.Ks.Władysława 5c/33
44-241 Żory
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru na wskazany przez kupującego numer konta bankowego.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach naszgo sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w ……………... 
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

oświadczenie
Prosimy o umieszczenie ośwaidczenia o następującej treści:

zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży jeśli takowe istnieją.